Polityka ochrony danych osobowych

Administrator danych osobowych

Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Mrągowska”, ul. Warszawska 26, 11-700 Mrągowo

Dane kontaktowe

e- mail: biuro@it.mragowo.pl
telefon: +48 89 743 34 67
adres pocztowy: Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Mrągowska”, ul. Warszawska 26, 11-700 Mrągowo
Powyższe dane są właściwe do kontaktu we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Źródło danych osobowych

Dane osobowe mogą pochodzić zarówno ze źródła pierwotnego (od Ciebie samego), jak również ze źródła wtórnego (od podmiotu trzeciego, np. naszego Klienta, z ogólnodostępnych baz danych czy rejestrów).
Podałeś nam swoje dane osobowe:
-w ramach prowadzonej z nami korespondencji,
-w związku z realizacją usług.
W ramach zawartych umów z naszymi Klientami, w tym związanych z regionalną polityką promocji i rozwoju turystyki uzyskujemy Twoje dane osobowe w sposób pośredni.

Staramy się przetwarzać jedynie Twoje zwykłe dane osobowe. W przypadku przekazania nam szczególnych kategorii danych osobowych, o ile ich przetwarzanie nie będzie bezwzględnie koniecznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niezwłocznie je usuniemy.

Dane osobowe pozyskujemy również z ogólnodostępnych baz danych, rejestrów (tzw. źródła publiczne).

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, bo jest to niezbędne do zawarcia, a następnie wykonania umowy zawartej z Tobą albo administratorem lub podmiotem przetwarzającym Twoje dane osobowe – w tym do:

-Wzrostu znaczenia turystyki w gospodarce i rozwoju regionu Warmii i Mazur,

-Budowy wizerunku regionu jako miejsca atrakcyjnego turystycznie,

-Utworzenia wyspecjalizowanej jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację regionalnej/ponadlokalnej polityki promocji i rozwoju turystyki. Prowadzenia działalności wspierającej ten rozwój jako wynik współdziałania wszystkich zainteresowanych stron,

-Integracji środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób, instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem turystycznym,

-Rozwoju oferty turystycznej i sportowej,

-Zwiększenia aktywności społecznej obywateli i umożliwienie im podejmowania działań w charakterze wolontariuszy,

-Tworzenia płaszczyzny współpracy podmiotów gospodarczych i branży turystycznej z organami administracji publicznej oraz z Warmińsko – Mazurską Regionalną Organizacją Turystyczną i Polską Organizacją Turystyczną, a także z innymi stronami mającymi wpływ na rozwój turystyki,

-Popularyzowania i rozwijania turystyki, w tym turystyki biznesowej.

-Wspierania działań na rzecz ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonego regionu,

-Zwiększania inwestycji w zakresie turystyki,

-Wspierania działań na rzecz upowszechniania tradycji narodowej i ochrony dziedzictwa kulturowego

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest:
-obsługa Twojej korespondencji, w szczególności przez formularz kontaktowy dostępny na stronie Stowarzyszenia LOT „Ziemia Mrągowska”: www.it.mragowo.pl
-przechowywanie danych dla celów archiwalnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez Stowarzyszenie LOT „Ziemia Mrągowska” obowiązków wynikających z przepisów prawa),
-spełnienie wymogów wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, w tym prowadzenie dokumentacji podatkowej oraz przechowywania dowodów księgowości,
-spełnienie wymogów wynikających z innej sprawozdawczości.

Na podstawie zgody, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach:
-związanych z rekrutacją,
-przekazywania informacji z zakresu szeroko rozumianej turystyki i innych związanych z działalnością Stowarzyszenia LOT „Ziemia Mrągowska”.

Obowiązek podania danych osobowych

W zależności od nawiązanej relacji z Stowarzyszeniem LOT „Ziemia Mrągowska” wymagamy podania przez Ciebie imienia i nazwiska, adresu e-mail, jeżeli jest to wystarczające do załatwienia Twojej sprawy. W celu zawarcia i/lub wykonania zawartej z Tobą umowy możemy również żądać od Ciebie podania nr telefonu, PESEL/NIP oraz adresu do korespondencji czy adresu prowadzenia działalności gospodarczej.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np.:
-ze względów rachunkowych lub podatkowych,
-na potrzeby procesu rekrutacji.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli nawiązać z Tobą żadnych relacji, w tym biznesowych. W pozostałym zakresie podanie Twoich danych jest dobrowolne.
Jeżeli jednak nie podasz tych danych lub w jakikolwiek sposób uniemożliwisz nam ich przetwarzanie może to skutkować zaprzestaniem świadczenia usług i/lub rozwiązaniem umowy, względnie niezałatwieniem sprawy, z którą się zwracasz do Stowarzyszenia LOT „Ziemia Mrągowska”

Cofnięcie zgody

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie zgody, masz prawo w każdym czasie ją cofnąć przesyłając w drodze e-mail, telefonicznie lub pisemnie informację o jej cofnięciu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może skutkować zaprzestaniem świadczenia usługi i/lub rozwiązaniem umowy, względnie niezałatwieniem sprawy, z którą się zwracasz do Stowarzyszenia LOT „Ziemia Mrągowska”.

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych. Dodatkowo jeśli uznasz, że Twoje dane osobowe przetwarzane przez Stowarzyszenie LOT „Ziemia Mrągowska” są niezgodne z rzeczywistością, masz prawo do ich sprostowania lub uzupełnienia.

Masz prawo:
-żądania usunięcia Twoich danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem,
-wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
-wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu Stowarzyszenia LOT „Ziemia Mrągowska”,
-do otrzymania od Stowarzyszenia LOT „Ziemia Mrągowska” Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie oraz przenoszenia danych osobowych do innego administratora. W przypadku przeniesienia danych, z uwagi na inne przepisy prawa, może być wymagane uzyskanie zgody Twojej lub innej osoby lub spełnienie innych warunków wymaganych tymi przepisami,
-aby nie podlegać decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w inny sposób istotnie na Ciebie wpływa, chyba, że decyzja ta jest niezbędna do realizacji umowy, jest dozwolona prawem lub wyraziłeś wcześniej na to wyraźną zgodę.

W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Ci prawo do cofnięcia udzielonych zgód na poszczególne cele przetwarzania, w dowolnym momencie. Zgodę możesz wycofać w siedzibie Stowarzyszenia LOT „Ziemia Mrągowska”, przez telefon, za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@it.mragowo.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, realizowanego do czasu wycofania zgody.

Pamiętaj, że w przypadku zawarcia umowy lub transakcji podanie danych osobowych jest konieczne do ich realizacji.


Pamiętaj, że na podstawie art. 14 ust. 5 RODO Stowarzyszenie LOT „Ziemia Mrągowska” zwolnione jest z obowiązku informacyjnego w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą, w zakresie w jakim dane osobowe muszą zostać poufne zgodnie z obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej (handlowa), w tym ustawowym obowiązkiem zachowania tajemnicy.

Skarga w związku z przetwarzaniem danych osobowych

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Stowarzyszenie LOT „Ziemia Mrągowska” Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Od 25 maja 2018 r. będzie to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Sprzeciw w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłaś/eś.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:
-organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
-podmioty, którym Stowarzyszenie LOT „Ziemia Mrągowska” powierzyło przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów (dostawcy i podwykonawcy), np. doradcy, podmioty zapewniające wsparcie techniczne, bank, operatorzy pocztowi, dostawcy IT i innych usług, podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, zakłady ubezpieczeń, itp.
-podmioty, wobec których wyraziłeś zgodę na udostępnienie i przetwarzanie swoich danych osobowych.

Okres przechowywania danych osobowych

Stowarzyszenie LOT „Ziemia Mrągowska” przechowuje Twoje dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji świadczenia pomocy prawnej oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z realizacją świadczenia pomocy prawnej.

Dodatkowo, dane mogą być przechowywane przez Stowarzyszenie LOT „Ziemia Mrągowska” dla celów przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmowi, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres określony przepisami prawa liczony od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania.

Jednocześnie, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Stowarzyszenie LOT „Ziemia Mrągowska” zobowiązana jest do zachowania danych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów (np. dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne).

Przekazywanie danych osobowych do Państw Trzecich

Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób automatyczny

Stowarzyszenia LOT „Ziemia Mrągowska” nie przetwarza Twoich danych osobowych w sposób zautomatyzowany.

 

facebook