Regulamin Convention Bureau Masuria

REGULAMIN CONVENTION BUREAU MASURIA

I. Postanowienia ogólne


1. Convention Bureau Masuria (Biuro turystyki biznesowej) jest pierwszym kontaktem dla wszystkich, poszukujących informacji na temat potencjału konferencyjno-kongresowego Warmii i Mazur (dotyczących partnerów biznesowych, obiektów konferencyjnych) oraz planujących zorganizować konferencje, kongres stowarzyszenia lub inne wydarzenie korporacyjne w regionie.

2. Convention Bureau Masuria jest partnerem dla organizatorów spotkań i konferencji oraz obiektów i dostawców usług, a w swoich działaniach nie pobiera prowizji za świadczone usługi od żadnego z partnerów.

3. Convention Bureau Masuria aktywnie zabiega o organizację spotkań, przekazuje niezbędne informacje organizatorom dotyczące możliwości konferencyjnych i bazy noclegowej, zapewniając optymalne wykorzystanie potencjału konferencyjnego regionu.

4. Priorytetowym celem Convention Bureau Masuria jest wspieranie rozwoju turystyki biznesowej poprzez budowanie wizerunku regionu jako miejsca atrakcyjnego dla organizacji wszelkiego rodzaju wydarzeń. Zadanie realizuje m.in. poprzez:
a) udział w międzynarodowych spotkaniach i wydarzeniach targowych, reprezentując branżę turystyki biznesowej  Warmii i Mazur,

b) realizację podróży studyjnych dla krajowych i zagranicznych dziennikarzy oraz organizatorów spotkań i wydarzeń biznesowych w tym konferencji, kongresów, premier produktów, podróży motywacyjnych,

c) pozyskiwanie nowych spotkań i wydarzeń biznesowych dla Warmii Mazur

d) współpracę z mediami krajowymi i zagranicznymi oraz zamieszczanie artykułów i reklam promujących region jako destynację biznesową w Internecie, prasie oraz katalogach branżowych,

e) dystrybucję materiałów promocyjnych o Warmii i Mazurach dla organizatorów spotkań biznesowych, zachęcanie odwiedzających do odkrywania historycznego, kulturalnego i rekreacyjnego potencjału regionu,

f) merytoryczną pomoc, wsparcie i doradztwo organizatorom konferencji w nawiązaniu bezpośrednich kontaktów z lokalną branżą turystyczną, władzami regionu,

g) prowadzenie badań statystycznych turystyki biznesowej, monitorowanie zmian na rynku i publikowanie uaktualnionych statystyk,

h) przygotowanie odpowiedzi na zapytania o organizację konferencji do potencjalnych organizatorów spotkań,

i)tworzenie produktów turystycznych na potrzeby turystyki biznesowej

5 Convention Bureau Masuria podejmuje działania mające na celu integrację branży turystyki biznesowej, zachęca do współpracy, wymiany doświadczeń i ciągłego podnoszenia jakości świadczonych usług.

6. Convention Bureau Masuria gromadzi i opracowuje dane statystyczne nt. spotkań i wydarzeń biznesowych odbywających się w regionie, zgodnie z wytycznymi UN WTO, opracowanymi przez PCB POT.

7. Convention Bureau Masuria nie organizuje komercyjnie kongresów i konferencji, lecz głównie wspiera merytorycznie organizatorów na etapie wstępnych spotkań, a także planowania konferencji. Wyjątek stanowi organizacja wydarzeń promujących region.

8. Convention Bureau Masuria prowadzi rejestr działalności, zwłaszcza działań podejmowanych w imieniu członków oraz w stosunku do organizatorów spotkań.II. Członkowie

9. Koordynatorem działań CBM jest Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Mrągowska”. Członkostwo w CBM nie jest uzależnione od członkostwa w LOT.

10. Nadzór nad pracą CBM sprawuję Prezes LOT, który jest koordynatorem CBM.

11. Członkiem CBM może zostać podmiot z branży przemysłu spotkań, który wyrazi taką chęć i podpisze regulamin.

12. CBM finansowane jest ze składek członkowskich. Wysokość składki będzie ustalana każdego roku. Na 2020 rok ustalono składkę w wysokości 500zł brutto.

13. Wpłaty można dokonać osobiście w biurze CBM lub na konto bankowe:


BANK SPÓŁDZIELCZY W MIKOŁAJKACH, ODDZIAŁ W MRĄGOWIE
NR RACHUNKU BANKOWEGO:
60 9350 0001 0216 3329 5002 0101

Dane do przelewu:
Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna "Ziemia Mrągowska"
ul. Warszawska 26, 11-700 Mrągowo

Tytuł przelewu "Składka członkowska CBM na rok 2020 - nazwa obiektu"

W przypadku przelewów internetowych prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu na adres biuro@konferencjemazury.com

14.Każdego roku odbędą się co najmniej dwa spotkania członków CBM.

15. Członek może w każdej chwili wystąpić z CBM zawiadamiając o tym Koordynatora.

facebook