Koronawirus. Pomoc i informacje dla branży turystycznej z Warmii i Mazur

Turystyka to jedna z branż szczególnie dotkniętych negatywnymi skutkami pandemii koronawirusa. Instytucje publiczne, w tym samorządowe, przygotowały specjalne rozwiązania i ułatwienia dla przedsiębiorstw. Ich listę przygotował Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wsparcie turystyki w ramach programu Polska Wschodnia
W ramach instrumentu Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka można ubiegać się o pożyczkę do 500 000 zł, którą udziela na mocy umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Działdowska Agencja Rozwoju SA. Więcej informacji.

Odroczenie opłat  za korzystanie z gruntów pokrytych wodami
Przedsiębiorcy mogą zgłaszać wnioski do odpowiednich regionalnych zarządów Wód Polskich o przesunięcie terminu płatności o 90 dni za dzierżawy gruntów pokrytych wodami. Państwowe Gospodarstwo Wodne deklaruje możliwość rozłożenia ich na raty lub umorzenia opłat. Więcej informacji.

Vouchery i okres 180 dni na zwrot
Przedsiębiorca turystyczny ma możliwość zwrotu pieniędzy podróżnemu za odwołaną imprezę turystyczną  po upływie 180 dni od rozwiązania umowy z powodu epidemii COVID-19. Odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie – zarówno przez klienta jak i organizatora – jest skuteczne po upływie 180 dni od dnia powiadomienia: przez podróżnego o odstąpieniu lub przez organizatora turystyki o rozwiązaniu umowy.
 
Zamiennie przedsiębiorca ma możliwość przekazania podróżnemu vouchera do wykorzystania na inną imprezę turystyczną. Podróżny będzie mógł skorzystać z vouchera na realizację imprezy turystycznej, w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć odwołana impreza. Vouchery mogą być wydawane przez przedsiębiorców organizujących np. imprezy turystyczne, usługi hotelarskie, usługi przewodnickie, usługi pilotów wycieczek, wystawy i kongresy, działalność kulturalną (np. kina, teatry, muzea), działalność rozrywkową, np. koncerty, działalność rekreacyjną i sportową, wystawy tematyczne lub imprezy plenerowe.
 
Zmiana w sumach gwarancyjnych
Rozporządzenie Ministra Finansów z 8 kwietnia br. zmienia wymogi odnoszące się do minimalnych sum gwarancyjnych dla touroperatorów. Zostały one zmniejszone o 70 proc. Minimalna wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w roku obrotowym 2020 nie może być niższa niż 30% rocznego przychodu osiągniętego w roku obrotowym 2019.
 
Zwrot wpłat na turystyczny fundusz gwarancyjny
Ponadto nowe przepisy umożliwiają przedsiębiorcy turystycznemu otrzymanie zwrotu dokonanych wpłat przekazanych na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny  (TFG). Procedura ubiegania się o zwrot. 
 
Pomoc na zasadach ogólnych
Informacje na temat działającej tarczy antykryzysowej  oraz kompleksowe wsparcie przez różne instytucje m.in. urzędy pracy, Zakład  Ubezpieczeń Społecznych, urzędy skarbowe, Bank Gospodarstwa Krajowego, Agencję Rozwoju Przemysłu znajdują się na stronie dotyczącej Tarczy antykryzysowej.

Przedsiębiorcy mogą zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy. Więcej informacji można znaleźć na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie. Szczególne środki i ułatwienia, m.in. w wykorzystaniu środków europejskich, wprowadza Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie. Więcej informacji.

Informacja o ograniczeniach i wyłączeniu z zakazów
Określa je obecnie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów  w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Dotyczą one m.in. prowadzenia usług hotelarskich.
Wyłączenie z czasowych ograniczeń (paragraf 9.ust. 1 rozporządzenia), czyli możliwość świadczenia tych usług, dotyczy zapewnienia miejsc zakwaterowania:
- w związku z wykonywaniem przez osoby czynności zawodowych i służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzenie działalności rolniczej,
- osobom wykonującym zawody medyczne w rozumieniu art.2 ust. 1 pkt 2. Ustawy z dnia 15 kwietnia o działalności leczniczej,
- osobom odjętych kwarantannie lub izolacji,
- pacjentom i ich opiekunom, jeżeli konieczność zapewnieni wynika z warunków określonych dla danego świadczenia opieki zdrowotnej.
 

W związku z wciąż trwającymi pracami legislacyjnymi oraz uzupełnianiem i wdrażaniem nowych mechanizmów wsparcia, zachęcam do bieżącego sprawdzania informacji pod wyżej wskazanymi linkami.  Warto zaglądać na strony samorządów gminnych i ich instytucji. Znajdują się tam informacje o ułatwieniach m.in. w zakresie podatków lokalnych dotyczące danego miasta lub gminy.

Źródło: warmia.mazury.pl

facebook